Danh sách ấn phẩm - Cục Quản lý cạnh tranh

 • Tên ấn phẩm :Báo cáo Đánh giá Cạnh tranh trong 10 lĩnh vực của nền kinh tế

 • Tác giả : Cục Quản Lý Cạnh Tranh - Bộ Công Thương

 • Năm xuất bản :2011

 • Số trang :453

 • Tên ấn phẩm :Báo cáo Đánh giá Cạnh tranh trên thị trường xăng dầu Việt nam

 • Tác giả : Cục Quản Lý Cạnh Tranh - Bộ Công Thương

 • Năm xuất bản :2010

 • Số trang :80

 • Tên ấn phẩm :Báo cáo Đánh giá cạnh tranh trên thị trường sữa bột Việt Nam

 • Tác giả : Cục Quản Lý Cạnh Tranh - Bộ Công Thương

 • Năm xuất bản :2010

 • Số trang :80

 • Tên ấn phẩm :Báo cáo Tập trung kinh tế tại Việt Nam – Hiện trạng và dự báo

 • Tác giả : Cục Quản Lý Cạnh Tranh - Bộ Công Thương

 • Năm xuất bản :2009

 • Số trang :115

 • Tên ấn phẩm :Khuôn khổ đánh giá cạnh tranh – Hướng dẫn nghiệp vụ nhằm xác định rào cản đối với cạnh tranh ở các nước đang phát triển

 • Tác giả : Cục Quản Lý Cạnh Tranh - Bộ Công Thương

 • Năm xuất bản :1/2009

 • Số trang :53