Danh sách ấn phẩm - Cục Quản lý cạnh tranh

 • Tên ấn phẩm :Hỏi đáp về Luật Cạnh Tranh Việt Nam

 • Tác giả : Cục Quản Lý Cạnh Tranh - Bộ Thương Mại

 • Số xuất bản :273-429/ CXB-QLXB

 • Năm xuất bản :3/2006

 • Nhà xuất bản :Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia

 • Số trang :375

 • Tên ấn phẩm :Tổng quan về Luật Cạnh tranh Việt nam

 • Tác giả : Cục Quản Lý Cạnh Tranh - Bộ Thương Mại

 • Năm xuất bản :2007

 • Nhà xuất bản :Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia

 • Số trang :35

 • Tên ấn phẩm :Luật Cạnh tranh

 • Tác giả : Cục Quản Lý Cạnh Tranh - Bộ Thương Mại

 • Số xuất bản :34-686/CXB-QLXB

 • Năm xuất bản :5/2005

 • Nhà xuất bản :Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia

 • Số trang :199

 • Tên ấn phẩm :Chính sách và thực tiễn Pháp luật cạnh tranh của Cộng hòa Pháp - Tập 2

 • Tác giả : Ủy ban Quốc gia về hợp tác KTQT

 • Số xuất bản :3-1086/ CXB-QLXB

 • Năm xuất bản :10/2006

 • Nhà xuất bản :Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia

 • Số trang :317

 • Tên ấn phẩm :Chính sách và thực tiễn Pháp luật cạnh tranh của Cộng hòa Pháp - Tập 1

 • Tác giả : Ủy ban Quốc gia về hợp tác KTQT

 • Số xuất bản :3-1086/ CXB-QLXB

 • Năm xuất bản :10/2006

 • Nhà xuất bản :Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia

 • Số trang :415