Danh sách ấn phẩm - Cục Quản lý cạnh tranh

  • Tên ấn phẩm :Thực thi Luật Thương mại Lành mạnh ở Đài Loan Các vụ điển hình - Tâp 1

  • Tác giả : Cục Quản Lý Cạnh Tranh - Bộ Thương Mại

  • Số xuất bản :10-1504/ CXB-QLXB

  • Năm xuất bản :12/2005

  • Nhà xuất bản :Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia

  • Số trang :495