Lãnh đạo cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công thương

  • Cục trưởng
  • Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân
  • Điện thoại:02422205001
  • Email:tannsn@moit.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách

 Phụ trách Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

Phụ trách đơn vị