Lãnh đạo cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công thương

  • Phó Cục trưởng
  • Ông Lê Quang Lân
  • Điện thoại:02422205008
  • Email:lanlq@moit.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách Phụ trách đơn vị