Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khiếu nại quyết định xử lý vụ việc Cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc Cạnh tranh đối với quyết định xử lý vụ việc Grab mua lại Uber tại thị trường Việt Nam  28-06-2019

Ngày 25 tháng 06 năm 2019, căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 107 Luật Cạnh tranh 2004, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã gửi đơn khiếu nại tới Hội đồng cạnh tranh về Quyết định số 26/QĐ-HĐXL ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi Grab mua lại Uber tại thị trường Việt Nam.

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Thương mại Vision Việt Nam  15-06-2019

Ngày 13 tháng 8 năm 2018, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) đã có thông báo số 414/TB-QLCT về việc tiếp nhận Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thương mại Vision Việt Nam.

Hướng dẫn ôn thi (Vòng 2) Tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo thuộc Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng năm 2019.  29-05-2019

Hướng dẫn ôn thi Vòng 2 - Tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo

Kết quả Vòng 1 Thi tuyển viên chức Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng 2019  22-05-2019

Căn cứ quyết định số 69/QĐ-CT ngày 22 tháng 5 năm 2019 về việc công nhận kết quả Vòng 1 Thi tuyển viên chức Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng 2019.

Nâng cao xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật  25-04-2019

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Kết quả kiếm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp - Đợt 2 - Ngày 17 và 18 tháng 3 năm 2019  19-04-2019

Căn cứ quyết định số 42/QĐ-CT ngày 04 tháng 4 năm 2019 về việc công nhận kết quả kiếm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp - Đợt 2 - Tổ chức thi ngày 17 và 18 tháng 3 năm 2019, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xin trân trọng thông báo.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày