Ban hành Quyết định 25/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-TTg  15-08-2019

Ngày 13 tháng 8 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 25/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 08 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (Quyết định 25/2019/QĐ-TTg).

Bộ Công Thương tuyển dụng công chức năm 2019  12-08-2019

Căn cứ Kế hoạch số 3028/KH-BCT ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Bộ Công Thương về việc tuyển dụng công chức năm 2019, Bộ Công Thương thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 cụ thể như sau:

Thông báo về về Chương trình “Tự nguyện thu hồi và thay thế pin ở một số lượng hạn chế các máy laptop MacBook Pro 15-inch của Apple”  07-08-2019

Ngày 24 tháng 07 năm 2019, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD), Bộ Công Thương đã nhận được báo cáo của Apple Inc. về Chương trình “Tự nguyện thu hồi và thay thế pin ở một số lượng hạn chế các máy laptop MacBook Pro 15-inch của Apple”. Trên cơ sở các thông tin, tài liệu do Apple Inc. cung cấp, Cục CT&BVNTD xin thông báo về chương trình thu hồi và thay thế pin nêu trên, cụ thể như sau:

Thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH CNI Việt Nam  06-08-2019

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH CNI Việt Nam như sau:

Thông báo tuyển chọn chuyên gia tư vấn  05-08-2019

Tham gia xây dựng nghiên cứu, báo cáo đánh giá về các vấn đề khiếu nại liên quan đến người tiêu dùng nữ trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng” do Chính phủ Úc tài trợ.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp  05-08-2019

Ngày 02 tháng 10 năm 2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3808/QĐ-BCT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD). Trong đó, Cục CT&BVNTD được giao chức năng quản lý nhà nước và thực thi pháp luật đối với lĩnh vực cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước xây dựng nội dung “Sổ tay Hướng dẫn tuân thủ pháp luật cạnh tranh” trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng”  31-07-2019

Trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng" do Chính phủ Úc tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) dự kiến sẽ xây dựng “Sổ tay Hướng dẫn tuân thủ pháp luật cạnh tranh”.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày