Hỗ trợ công tác bảo vệ người tiêu dùng  02-12-2006

edf40wrjww2News:News_Intro
Hiện nay, trong bối cảnh Việt Nam đang chủ động hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, vấn đề người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng càng trở nên quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện chức năng thống nhất quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Chính phủ đã giao cho Bộ Thương mại mà trực tiếp là Cục quản lý cạnh tranh, thực hiện chức năng này.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày