Các phương pháp chống bán phá giá trong các vụ kiện liên quan đến các nền kinh tế phi thị trường (NME): Tính toán yếu tố sản xuất: Lao động  28-06-2011

edf40wrjww2News:News_Intro
Thông báo này liên quan đến phương pháp do Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) sử dụng để tính toán chi phí lao động ở các nước NME. Sau khi xem xét tất cả các bình luận đối với phương pháp tính toán tiền lương theo từng ngành cụ thể của DOC hiện đang được áp dụng trong các vụ kiện chống bán phá giá liên quan đến các nước NME, DOC đã quyết định rằng phương pháp sử dụng một nước thay thế là tốt nhất. Bên cạnh đó, DOC đã quyết định sử dụng Chương 6A trong cuốn Niên giám của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) là nguồn chính về số liệu chi phí lao động trong các vụ kiện chống bán phá giá đối với các nước NME.

Hoa Kỳ khởi xướng rà soát hành chính lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng đồ gỗ nội thất phòng ngủ của Trung Quốc   01-04-2011

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 28/02/2011, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) thông báo tiến hành rà soát hành chính lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng đồ gỗ nội thất phòng ngủ của Trung Quốc xuất khẩu vào Hoa Kỳ, mã HS 9403.50.90.40. Giai đoạn tiến hành rà soát từ 01/01/2010 đến 31/12/2010.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày