Báo cáo tập trung kinh tế tại Việt Nam - Hiện trạng và dự báo 20-03-2009

edf40wrjww2News:News_Intro
Báo cáo là một nguồn cơ sở dữ liệu đầu tiên về tập trung kinh tế, cung cấp thông tin cho các các tổ chức kinh tế, các tổ chức quốc tế, cùng với khối nghiên cứu kinh tế và luật pháp để các đơn vị này có thêm thông tin về thực trạng và môi trường pháp lý điều chỉnh các hoạt động tập trung kinh tế, qua đó có thể định hướng và điều chỉnh các hoạt động có liên quan tới tập trung kinh tế cho phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam nhưng vẫn đảm bảo tính hiệu quả của hoạt động tập trung kinh tế đó nói riêng và hiệu quả tổng thể của nền kinh tế nói chung. Bên cạnh đó, Báo cáo cũng là cơ sở để Cục Quản lý cạnh tranh tiếp tục triển khai công tác kiểm soát tập trung kinh tế một cách hiệu quả. Báo cáo cũng góp phần phục vụ cho công tác hoạch định chính sách cạnh tranh và hoàn thiện pháp luật cạnh tranh.

edf40wrjww2News:News_Content
Báo cáo tập trung kinh tế tại Việt Nam - Hiện trạng và dự báo
  • Tags:

Các tin khác

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày