Vụ việc khiếu nại về khẩu hiệu kinh doanh của Công ty Syngenta 29-06-2013

edf40wrjww2News:News_Intro

edf40wrjww2News:News_Content

Thời gian: Tháng 8-9/2007

Nội dung: Văn phòng Luật sư Investconsult đại diện Công ty Syngenta khiếu nại Công ty An Nông sử dụng trái phép khẩu hiệu kinh doanh “Be bồ chứa lúa”

Hành vi: Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh

Xử lý:
Trả lại hồ sơ

Kết quả:
Trả lại hồ sơ khiếu nại do Bên khiếu nại không bổ sung hồ sơ trong thời hạn quy định
 

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày