Đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính “Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung” 11-03-2019

Đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính “Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung”

Thủ tục hành chính “Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung” thuộc chức năng quản lý nhà nước của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương đã được triển khai ứng dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho phép người/tổ chức đăng ký gửi trực tuyến các văn bản thuộc hồ sơ đăng ký đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người/tổ chức đăng ký.

Do đó, để triển khai hiệu quả thủ tục hành chính này, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khuyến khích doanh nghiệp và các đơn vị, cá nhân liên quan nộp hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thông qua phương thức điện tử, tại Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương (https://dichvucong.moit.gov.vn/HomePage.aspx).

Khi nộp hồ sơ đăng ký qua Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Công Thương, ngoài việc tiết kiệm được thời gian và chi phí cho việc gửi và nộp hồ sơ, doanh nghiệp có thể theo dõi được tiến độ xử lý hồ sơ (thông qua theo dõi tài khoản đăng ký) đồng thời cũng hỗ trợ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ đăng ký.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng trân trọng thông báo.

Văn phòng./. 

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày