Thông báo về việc thu hồi Xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp đối với đào tạo viên của Công ty TNHH Amway Việt Nam 17-04-2019

Thông báo về việc thu hồi Xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp đối với đào tạo viên của Công ty TNHH Amway Việt Nam

Ngày 02 tháng 4 năm 2019, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) tiếp nhận Hồ sơ thông báo thay đổi danh sách đào tạo viên của Công ty TNHH Amway Việt Nam số 01-TBTĐ/2019/AVN-BTC đề ngày 05 tháng 4 năm 2019.

Ngày 16 tháng 4 năm 2019, Cục CT&BVNTD ban hành Quyết định thu hồi Xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp số 0005/2019/XN-CT ngày 20 tháng 01 năm 2019 của Bà Đoàn Thị Kim Cúc sinh ngày 21 tháng 6 năm 1989, chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân số 3012838886 cấp ngày 21 tháng 11 năm 2009 tại Công an Long An , theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 8 Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

 Cục CT&BVNTD thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày