Nâng cao xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật 25-04-2019

Nâng cao xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Bộ Tư pháp đã xây dựng Tài liệu hướng dẫn bước đầu các Bộ, cơ quan, địa phương về nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) năm 2019 (ban hành kèm theo Công văn 1083 /BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 29/3/2019 của Bộ Tư pháp).

Tài liệu đính kèm. 

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày