Thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty Cổ phần Truyền thông Y Dược Việt nam. 16-07-2019

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty Cổ phần Truyền thông Y Dược Việt nam.

Ngày 08 tháng 3 năm 2019, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) đã có thông báo số 113/TB-CT về việc tiếp nhận Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Truyền thông Y Dược Việt nam. Ngày 09 tháng 7 năm 2019, Công ty Cổ phần Truyền thông Y Dược Việt nam đã nộp hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ theo quy định.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 52 Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Cục CT&BVNTD thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty Cổ phần Truyền thông Y Dược Việt nam như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Truyền thông Y Dược Việt nam

- Địa chỉ trụ sở chính: 23B, Ngõ 81 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: Nguyễn Thái Dương - Chức vụ: Giám đốc.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 066/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh (nay là Cục CT&BVNTD) – Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 26 tháng 01 năm 2016, sửa đổi, bổ sung lần thứ 02 ngày 13 tháng 4 năm 2017.

2. Đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ với lý do doanh nghiệp đã tự chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.

3. Thông tin liên hệ:

Nguyễn Thái Dương - Đại diện theo pháp luật của Công ty – Chức vụ: Giám đốc. Điện thoại: 0917396656.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Công Thương đăng tải thông tin nêu trên, người tham gia bán hàng đa cấp và các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp có trách nhiệm thông báo tới Bộ Công Thương về việc doanh nghiệp bán hàng đa cấp chưa hoàn thành các trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp hoặc các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp gửi tới Bộ Công Thương trong thời hạn nêu trên, Bộ Công Thương ban hành văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp rút tiền ký quỹ.

Cục CT&BVNTD thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày