Nhật Bản hỗ trợ hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật cạnh tranh cho Việt Nam 17-07-2019

Nhật Bản hỗ trợ hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật cạnh tranh cho Việt Nam

Ngày 19 tháng 6 năm 2019, tại Hà Nội, Ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng và ông Kobayashi Yosuke, Giám đốc, Bộ phận Chính sách công và Phát triển công nghiệp, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký Biên bản ghi nhớ (Minutes of Meetings) về việc xây dựng Dự án “Hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật cạnh tranh của Việt Nam”.

Tiếp theo, hai bên sẽ tiếp tục tiến hành các thủ tục phê duyệt Dự án. Thời gian dự kiến của Dự án là 2 năm.

Dự án “Hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật cạnh tranh của Việt Nam” là Dự án hỗ trợ kỹ thuật của Chính phủ Nhật Bản trên sơ sở hợp tác giữa cơ quan cạnh tranh hai nước Việt Nam – Nhật Bản nhằm mục tiêu nâng cao năng lực cơ quan cạnh tranh Việt Nam trong việc thực thi hiệu quả Luật Cạnh tranh 2018, qua đó góp phần thúc đẩy môi trường cạnh tranh lành mạnh tại Việt Nam.

Luật Cạnh tranh 2018 (23/2018/QH14) được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 5, chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Trong khuôn khổ Dự án, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) thông qua Ủy ban Thương mại Lành mạnh Nhật Bản (JFTC) sẽ hỗ trợ cơ quan cạnh tranh Việt Nam triển khai một số hoạt động tập trung vào các nhóm nội dung như: tuyên truyền phổ biến Luật Cạnh tranh 2018 và các văn bản liên quan; xây dựng các ấn phẩm về cạnh tranh, các sổ tay, tài liệu, quy trình, hướng dẫn nội bộ về thực thi pháp luật cạnh tranh và tổ chức các khóa đào tạo nhằm tăng cường năng lực cán bộ cơ quan cạnh tranh Việt Nam trong điều tra và xử lý vụ việc cạnh tranh. Đây là những hoạt động cần thiết nhằm hỗ trợ cơ quan cạnh tranh  Việt Nam triển khai hiệu quả công tác thực thi Luật Cạnh tranh 2018 trong thời gian tới.

Sau khi ký Biên bản ghi nhớ, hai Bên sẽ tiếp tục triển khai hoàn thiện văn kiện Dự án để trình các cấp có thẩm quyền xem xét và phê duyệt theo quy định.

Văn phòng./.

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày