Thông báo tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp đợt III tại Tp. Hà Nội (Tháng 9 năm 2019) 04-09-2019

Thông báo tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp đợt III tại Tp. Hà Nội (Tháng 9 năm 2019)

Căn cứ quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và Thông tư số 10/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP.

 Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) dự kiến sẽ tổ chức đợt III kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp theo kế hoạch dự kiến như sau:

1. Dự kiến thời gian: Ngày 21 tháng 9 năm 2019

2. Địa điểm: Thành phố Hà Nội

3. Hình thức: Thi viết tự luận.

Trường hợp có nhu cầu đề nghị kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, đề nghị các doanh nghiệp nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về Cục CT&BVNTD trước ngày 12 tháng 9 năm 2019. Đề nghị các doanh nghiệp cung cấp đầu mối liên hệ để Cục CT&BVNTD thông báo lại về kế hoạch tổ chức thi cụ thể.

Thông tin chi tiết về đợt III kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp tại Tp. Hà Nội được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Cục http://www.vcca.gov.vn): Thông tin thí đủ điều kiện dự thi; thông báo cụ thể việc tổ chức thi (Số báo danh thí sinh; Phòng thi; ngày thi, địa điểm thi)…

Cục CT&BVNTD thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện./.

Văn phòng./.

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày