Lế ký Biên bản hợp tác thực hiện Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực thực thi Luật và Chính sách bảo vệ người tiêu dùng tại Việt Nam” 21-07-2014

Lế ký Biên bản hợp tác thực hiện Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực thực thi Luật và Chính sách bảo vệ người tiêu dùng tại Việt Nam”

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 04/7/2014, Cục Quản lý cạnh tranh và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký kết Biên bản hợp tác thực hiện Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực thực thi Luật và Chính sách bảo vệ người tiêu dùng tại Việt Nam”

edf40wrjww2News:News_Content
 

Lễ ký Biên bản hợp tác giữa Cục Quản lý cạnh tranh và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA

 

Theo kế hoạch, Cục QLCT sẽ phối hợp với Cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng Nhật Bản triển khai các hoạt động hợp tác của Dự án trong 03 năm (từ tháng 8/2014 đến tháng 8/2017). Mục tiêu của Dự án bao gồm:

- Nâng cao năng lực của Cục Quản lý cạnh tranh và các cơ quan liên quan trong việc thực thi pháp luật và chính sách bảo vệ người tiêu dùng tại Việt Nam;

- Phát triển mạng lưới các tổ chức xã hội tham gia vào công tác bảo vệ người tiêu dùng tại Việt Nam;

- Nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và công đồng doanh nghiệp về pháp luật bảo vệ người tiêu dùng tại Việt Nam.

Trong bối cảnh Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam đã và đang đi vào cuộc sống, việc triển khai Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực thực thi Luật và Chính sách bảo vệ người tiêu dùng tại Việt Nam” với cơ quan đối tác của Nhật Bản được cho là rất thiết thực và sẽ góp phần hỗ trợ tích cực cho Cục QLCT thực thi hiệu quả công tác bảo vệ người tiêu dùng tại Việt Nam trong thời gian tới.

(Nguồn: Phòng HTQT)

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày