Tình hình tiếp nhận, giải quyết khiếu nại từ người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy 20-07-2018

Tình hình tiếp nhận, giải quyết khiếu nại từ người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy

Theo yêu cầu Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, vừa qua Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy đã có báo cáo về tình hình tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh lý hợp đồng với người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty.

      Theo báo cáo của Công ty, từ khi Công ty chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, tình hình tiếp nhận, giải quyết đơn thư của người tham gia tại Công ty như sau:

      (1) Số lượng người tham gia tính đến thời điểm Công ty chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp (ngày 26 tháng 4 năm 2017) là 26.700 người.

      Tính đến ngày 26 tháng 4 năm 2018, toàn bộ Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp mà Công ty đã ký với người tham gia bán hàng đa cấp đã chấm dứt hiệu lực (theo quy định tại Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp ký với người tham gia, hợp đồng chấm dứt khi Công ty chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp).
      (2) Trong số 26.700 người tham gia nói trên có 17.138 người Công ty chưa nhận được đơn đề nghị thanh lý hợp đồng của người tham gia. Công ty cam kết sẽ tiếp nhận và tiến hành thanh lý hợp đồng đúng quy định hiện hành khi nhận được đơn đề nghị của người tham gia.
      (3) Từ ngày 26 tháng 4 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018 Công ty đã tiếp nhận 9.562 người yêu cầu thanh lý và mua lại hàng hoá, trong đó Công ty đã thanh lý hợp đồng với 8.723 người, còn lại 839 người Công ty đã có giấy hẹn người tham gia đến Công ty ký thanh lý hợp đồng theo quy định.
     Trường hợp còn tranh chấp liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp với Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty có thể liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy hoặc Chi nhánh gần nhất của Công ty để yêu cầu giải quyết theo quy trình của Công ty và theo quy định pháp luật.
      Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng trân trọng thông báo./.

 

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày