Thủ tục xin hưởng miễn trừ tập trung kinh tế

edf40wrjww2Procedures:ProceContent

TRƯỜNG HỢP TẬP TRUNG KINH TẾ XIN MIỄN TRỪ

 

=> Thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế chiếm trên 50% trên thị trường liên quan, và

=> Doanh nghiệp sau khi thực hiện tập trung kinh tế không thuộc loại doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở sản xuất, kinh doanh độc lập, đã đăng ký kinh doanh theo pháp luật hiện hành, có vốn đăng ký không quá 10 tỷ đồng hoặc số lao động trung bình hàng năm không quá 300 người.

 


CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC XEM XÉT MIỄN TRỪ

 

Một hoặc nhiều bên tham gia tập trung kinh tế đang trong nguy cơ bị giải thể hoặc lâm vào tình trạng phá sản;

hoặc

Việc tập trung kinh tế có tác dụng mở rộng xuất khẩu hoặc góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ.

 

DOANH NGHIỆP ĐANG TRONG NGUY CƠ BỊ GIẢI THỂ

 

Doanh nghiệp đang trong nguy cơ bị giải thể là doanh nghiệp thuộc trường hợp giải thể theo quy định của pháp luật hoặc theo điều lệ của doanh nghiệp nhưng chưa tiến hành thủ tục giải thể hoặc đang tiến hành thủ tục giải thể nhưng chưa có quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

DOANH NGHIỆP ĐANG LÂM VÀO TÌNH TRẠNG PHÁ SẢN

 

Doanh nghiệp không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu thì coi là lâm vào tình trạng phá sản

 

ĐỐI TƯỢNG NỘP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG MIỄN TRỪ

 

Đối tượng nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ là các bên dự định tham gia tập trung kinh tế.

Các bên tham gia tập trung kinh tế có thể cử một đại diện làm thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ. Việc cử đại diện phải được lập thành văn bản có xác nhận của các bên. 

Quyền và nghĩa vụ của bên đại diện do các bên thoả thuận quy định.

Các bên chịu trách nhiệm về hành vi của bên đại diện trong phạm vi uỷ quyền.

 

CƠ QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ XIN MIỄN TRỪ

 

Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương

Nơi tiếp nhận: Văn phòng Cục 

Địa chỉ: Số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số điện thoại: 04.22205002

Fax: 04.22205003

Website: www.qlct.gov.vn


HỒ SƠ XIN MIỄN TRỪ

1. Đơn theo mẫu của cơ quan quản lý cạnh tranh

Mẫu đơn có thể được tải từ website của Cục Quản lý cạnh tranh: www.qlct.gov.vn

2. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế;

3. Báo cáo tài chính trong hai năm liên tiếp gần nhất của từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế có xác nhận của tổ chức kiểm toán theo quy định của pháp luật;

4. Báo cáo thị phần trong hai năm liên tiếp gần nhất của từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế trên thị trường liên quan;

5. Báo cáo giải trình cụ thể việc đáp ứng các trường hợp được hưởng miễn trừ;

6. Văn bản uỷ quyền của các bên tham gia tập trung kinh tế cho bên đại diện.

7. Nếu người nộp hồ sơ tại Cục Quản lý cạnh tranh không phải là đại diện theo pháp luật của bên đại diện thì phải có giấy giới thiệu của bên đại diện.

8. Chứng minh thư nhân dân của người nộp hồ sơ.

9. Trong trường hợp hồ sơ có nhiều tài liệu, để tiết kiệm thời gian tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan quản lý cạnh tranh khuyến khích doanh nghiệp lập bản thống kê tên các tài liệu trong hồ sơ thành file mềm.

 

Bên nộp hồ sơ và các bên tham gia tập trung kinh tế chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ.
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP CÓ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHƯA ĐỦ MỘT NĂM TÀI CHÍNH

 


Báo cáo tài chính trong hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với doanh nghiệp mới thành lập có hoạt động kinh doanh chưa đủ một năm tài chính được thay thế bằng các tài liệu sau đây:

1. Bản kê khai vốn điều lệ, tài sản cố định, tài sản lưu động, công nợ có xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Kê khai nộp thuế từ thời điểm doanh nghiệp bắt đầu hoạt động đến thời điểm 01 tháng trước ngày ghi trong đơn đề nghị hưởng miễn trừ.

 

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH TRONG HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG MIỄN TRỪ

 

1. Đối với trường hợp tập trung kinh tế có tác dụng mở rộng xuất khẩu hoặc góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, báo cáo giải trình cụ thể việc đáp ứng điều kiện được hưởng miễn trừ phải được thực hiện dưới hình thức đề án nghiên cứu khả thi do tổ chức khoa học và công nghệ, các tổ chức nghiên cứu và phát triển được thành lập theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000 thực hiện hoặc đánh giá.

2. Đối với trường hợp một hoặc nhiều bên tham gia tập trung kinh tế đang trong nguy cơ bị giải thể hoặc lâm vào tình trạng phá sản, báo cáo giải trình cụ thể việc đáp ứng điều kiện được hưởng miễn trừ phải chứng minh được việc một hay nhiều bên tham gia tập trung kinh tế đang trong nguy cơ bị giải thể hoặc lâm vào tình trạng bị phá sản.


THỤ LÝ HỒ SƠ XIN MIỄN TRỪ

 

Trong thời hạn 07 làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ, cơ quan quản lý cạnh tranh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho bên nộp hồ sơ về tính đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cơ quan quản lý cạnh tranh có trách nhiệm chỉ rõ những nội dung cần bổ sung.

Bên nộp hồ sơ phải nộp lệ phí thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ

Mức lệ phí thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ  là 50.000.000 đồng

 

 

 


Yêu cầu bổ sung hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ:

Cơ quan quản lý cạnh tranh có quyền yêu cầu bên nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ bổ sung tài liệu, thông tin cần thiết khác liên quan đến dự định thực hiện tập trung kinh tế và giải trình thêm những vấn đề chưa rõ ràng.

 

CUNG CẤP THÔNG TIN TỪ CÁC BÊN LIÊN QUAN

 

=> Cơ quan quản lý cạnh tranh có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin về tập trung kinh tế đang được cơ quan quản lý cạnh tranh thụ lý.

=> Trong thời 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan quản lý cạnh tranh, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề được yêu cầu


RÚT ĐỀ NGHỊ HƯỞNG MIỄN TRỪ

 

Trường hợp muốn rút đề nghị hưởng miễn trừ, bên đã nộp hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý cạnh tranh.

Cơ quan quản lý cạnh tranh không hoàn lại lệ phí thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ

 

 

 

 


THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VIỆC MIỄN TRỪ TẬP TRUNG KINH TẾ

 

=> Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, quyết định việc miễn trừ bằng văn bản đối với trường hợp:

Một hoặc nhiều bên tham gia tập trung kinh tế đang trong nguy cơ bị giải thể hoặc lâm vào tình trạng phá sản

 

=> Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc miễn trừ bằng văn bản đối với trường hợp:

Việc tập trung kinh tế có tác dụng mở rộng xuất khẩu hoặc góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ

 

THỜI HẠN RA QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ, Bộ trưởng Bộ Công Thương ra một trong các quyết định sau đây:

1. Chấp thuận các bên được hưởng miễn trừ;

2. Không chấp thuận các bên được hưởng miễn trừ.

Trường hợp có nhiều tình tiết phức tạp, thời hạn ra quyết định có thể được Bộ trưởng Bộ Công Thương gia hạn, nhưng không quá 02 lần, mỗi lần không quá 30 ngày.

 

THỜI HẠN RA QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Trường hợp tập trung kinh tế thuộc thẩm quyền cho hưởng miễn trừ của Thủ tướng Chính phủ, thời hạn ra quyết định chấp thuận hoặc không chấp thuận cho hưởng miễn trừ là 90 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ; trường hợp có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn ra quyết định là 180 ngày.

 

CÔNG KHAI QUYẾT ĐỊNH CHO HƯỞNG MIỄN TRỪ

 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định cho hưởng miễn trừ, cơ quan quản lý cạnh tranh có trách nhiệm công khai quyết định cho hưởng miễn trừ đồng thời theo các hình thức sau:

1. Niêm yết tại trụ sở của cơ quan quản lý cạnh tranh.

2. Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

THỰC HIỆN TẬP TRUNG KINH TẾ

ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC HƯỞNG MIỄN TRỪ

 

Đại diện hợp pháp của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế được hưởng miễn trừ chỉ được làm thủ tục tập trung kinh tế tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp sau khi có quyết định cho hưởng miễn trừ của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Công Thương 

Mẫu đơn xin hưởng miễn trừ tập trung kinh tế download tại đây.