Danh sách mặt hàng nhập khẩu đang bị điều tra/áp dụng biện pháp PVTM

edf40wrjww2LinkPage:LinkPage_Content

Danh sách mặt hàng nhập khẩu đã, đang bị điều tra và áp dụng biện pháp Chống bán phá giá tại Việt Nam xin tải tại đây.

Danh sách mặt hàng nhập khẩu đã, đang bị điều tra và áp dụng biện pháp Tự vệ tại Việt Nam xin tải tại đây.

Lưu ý: Để đọc file tài liệu (pdf), đề nghị người đọc cài phần mềm Acrobat Reader.