Liên kết website

Thông báo Quyết định về việc ban hành Chương trình đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp  06-11-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Căn cứ quy định tại Điều 20 Nghị định 42/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và Điều 13 Thông tư 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 42/2014/NĐ-CP, ngày 28 tháng 10 năm 2014, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh đã ký Quyết định số 103/QĐ-QLCT ban hành Chương trình đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp nhằm đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả cho công tác đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp. Các cơ sở đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp có trách nhiệm thực hiện hoạt động đào tạo theo Chương trình đào tạo được ban hành kèm theo.

Thông báo gia hạn nhận hồ sơ đăng ký cơ sở đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp  24-10-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Tiếp theo thông báo ngày 07 tháng 10 năm 2014 của Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) về việc nhận hồ sơ đăng ký cơ sở đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 20 tháng 11 năm 2014. Cục Quản lý cạnh tranh thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết.

Thống nhất thực hiện một số quy định tại Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp  08-10-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 14 tháng 5 năm 2014, Chính phủ đã ban Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, thay thế Nghị định số 110/2005/NĐ-CP. Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Thông báo nhận hồ sơ đăng ký cơ sở đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp  07-10-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Thực hiện quy định về chỉ định cơ sở đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp tại Điều 13 Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Thông tin tìm kiếm

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày